קב

אחמד מסארווה

ממונה חירום ושעת חירום

 

בשגרה האגף מסייע לעירייה להיערך לשעת חירום, הן בהיבט ההצטיידות וההתארגנות והן בהדרכת עובדי הרשות לפעולה בשעת חירום. האגף היה פעיל באופן חלקי בעבר בעירייה וכמעט רדום במשך שנים. ולכן נדרשת השקעה רבה מאוד על מנת לקדם את האגף ולהביא את העירייה למקום הנדרש מבחינת ציוד והדרכות.

בנוסף, האגף משקיע בתקציבים שמקבלים רכש והצטיידות משאבים חיוניים ברשות כגון : שיפור מרכז ההפעלה,  קידום המוקד, מכלי מים, גנרטורים, ערכות תאורה, חפ''ק וגרורי כיבוי, הכשרת יחידות חילוץ ראשוני וכיבוי אש בעיר, ובנוף הכרזת וריתוק עובדי הרשות לפעילות בחירום.

האגף פועל באופן שוטף מול פיקוד העורף, משטרת ישראל, משרד הביטחון, רשות חירום לאומית וגורמי חירום שונים במשרדי הממשלה.

פעילות בשנה האחרונה:

א.      הקמת יחידת מתנדבי כיבוי אש בעיר 25 צעירים בני 25-45 כולם תושבי העיר אשר עובדים בתוך העיר או בסביבתה הקרובה. הקבוצה מנוהלת ע"י הקבט באופן ישיר.

ב.      יחידת מתנדבים לחלקות מים בשעת משבר: בעת משבר מים העירייה בשיתוף עם תאגיד המים תפרוס נקודות חלוקת מים לתושבים, היחידה הנ"ל תעבוד על חלוקת מים לתושבים בקנקנים של 2 ליטר. הקבוצה מורכבת מ50 נערים בני 15-18 אשר מרוכזים ומנוהלים ע"י הקבט באופן ישיר.

ג.        רכישת ציוד לשעת חירום: לאחרונה נרכש נגרר חפ"ק תאורה, ציוד חילוץ ראשוני למתנדבים נרכשו 19 ערכות, מגאפונים, ורמקולים לכריזה ניידת, גנרטור ענק להפעלת מרכז הפעלה בעת הפסקת חשמל לצורך המשך תיפקוד העירייה בחירום, גנרטור ענק על גרור ומיכל סולר נוסף בן500 ליטר לצורך הפעלת ציוד חשמלי לחילוץ באתרי אסון,  מערכת קשר עם תדר משוריין וממסר אשר תעבוד ללא שום קשר בקריסת מערכות הקשר הארציות.

ד.      כרגע מתבצע מהלך רציני של עבודה בתיקי חירום לכל מחלקה.

 

ייעוד:

ניהול מערך האבטחה ברגיעה ובחירום, תוך שיתוף פעולה עם כלל הכוחות הפועלים במרחב של הרשות המקומית.  מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

א. עבודה בשעות לא שגרתיות.

ב. נסיעות במסגרת התפקיד.

ג. עבודה עם נציגי ביטחון מגופים שונים ברשות ומחוצה לה.

ד. עבודה מאומצת במצבי חירום מקומיים ולאומיים.

ה. שירותיות בשגרה ובחירום. כפיפות: כפיפות למנכ"ל/ראש הרשות. מונחה מקצועית על ידי גופי הביטחון הממלכתיים השונים

 

תחומי אחריות:

א. ניהול מערך האבטחה בעת שגרה.

ב. הכנת תכניות עבודה ואפיון צרכי חירום וביטחון ברשות בהתאמה לתקציב הרשות.

ג. ריכוז ועדת הביטחון של מועצת הרשות המקומית.

ד. ריכוז מערך משק לשעת חירום )להלן: מל"ח( ופינוי, סעד, חללים )להלן: פס"ח(.

ה. הכנת מוסדות הרשות המקומית לשעת חירום.

ו. תפעול מערך האבטחה ברשות במצבי החירום השונים.

ז. ניהול אירועי חירום, פיגוע או דומה

ח. ייצוג הרשות בענייני חירום וביטחון ותיאום פעולות מול הגורמים הרלוונטיים.

 

 

הכנת תכניות עבודה ואפיון צרכי חירום וביטחון ברשות בהתאמה לתקציב הרשות המקומית

א-אפיון צרכי הביטחון של הרשות ומיפוי תמונת מצב ביטחונית לקראת בניית תקציב הג"א מקומי, במסגרת תקציב הרשות וביחס לתקציב הג"א כלל-ארצי.

ב- הכנת תכנית עבודה של הפעילות השנתית המתוכננת לשנת התקציב, בהתאם לתקציב המאושר, והבאתה לאישור הממונה.

ג- דיווח תקופתי על אופן ביצוע תכניות העבודה, בהתאם לתכניות המאושרות.

ד- הכנת מסגרת תקציבית להצטיידות חירום וביטחון.

ה- הגדרת צרכי הרשות המקומית במכשור, בציוד וברכב ביטחוני לסוגיו, והצעת סדרי עדיפויות לרכישות.

 

ריכוז מערך מל"ח ופס"ח

 א. ריכוז ועדת מל"ח המקומית- — דיווח לוועדה על התקדמות בביצוע ההחלטות. — דיווח תקופתי על פעולות בוועדה לראש הרשות ולגורמים נוספים.

ב. הקמת צוות חירום מועצתי )בעיקר במגזר הכפרי( וצוות חירום יישובי בישובים.

ג. ארגון קורסים והשתלמויות בנושאי פס"ח ומל"ח: עזרה ראשונה, מנהלי מתקנים, מפעילי פס"ח, מוסדות חינוך, יחידות חילוץ וכו'.

ד. ארגון וגיוס של מערך כוח האדם של מל"ח ופס"ח )עובדים ומתנדבים( בתיאום עם מנהלים ברשות.

ה. ביצוע פעולות הצטיידות בנושאי מל"ח, פס"ח וביטחון.

ו. הכנת תכנית לחלוקת מים לתושבים בשעת חירום )בתיאום עם תאגיד המים, אם קיים(.

ז. ייזום, ארגון והפעלה של כוח אדם בהתנדבות, לקראת מצבי אסון וחירום.

 

הכנת מוסדות הרשות המקומית לשעת חירום

א. ארגון ותרגול של קבוצות תושבים ועובדים, המועסקים ומשתמשים בקביעות במוסדות ובמבני ציבור של הרשות המקומית, בכללי ההתנהגות הנאותים לשעת חרום, בתיאום עם פיקוד העורף.

ב. ניהול תחזוקת מחסני פיקוד העורף, ארגון ותפעול מחסני חירום.

ג. בקרה על תחזוקת המקלטים הציבוריים, כולל רכש ציוד החירום הדרוש להם ומניעת השימוש בהם שלא בזמן חירום.

 

ניהול אירועי חירום

א. פיתוח מערך התראה וסיוע ראשוני ויידוע הגופים המטפלים במקרי רע"ד. אסון המוני, ומלחמה.

ב. הצטיידות באמצעים לניהול הנגישות באזור הפגוע.

ג. רכישה, תרגול והפעלה של מערכות כריזה לשמירת הקשר עם התושבים באזור הפגוע ובסביבתו הקרובה )בנוסף לפיקוד העורף(.

ד. גיבוש דרכים בהן תתבצע הפצת מידע על האירוע לציבור, בתיאום עם גורמי החירום והביטחון.

ה. תפעול מערך של מוקדי מידע על נפגעים, נעדרים וחיפושי קרובים, לרבות הפצת המידע אודות אופן ההתקשרות עם המוקד, בתיאום עם גורמי החירום.

ו. החלפת מידע מקצועי, הערכות ותחזיות שוטפות עם חברות השמירה והמיגון הפועלות בתחומי הרשות המקומית, לצורך קיום אבטחה הולמת.

ז. אספקת ציוד ואמצעים למתנדבים לשטח, בחילוץ הראשוני.

 

 

 

 

 

מנהל מחלקה : אחמד מסארוה

טלפון : 0523080452

טלפון למוקד : 0722563471

מייל : ahmad.soha@gmail.com         

 

 

 

0722563400

ahmadm@taibeh.muni.il

توجه للقسم